دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالات بهار و تابستان 1400در دستور کار می باشد و به زودی در این قسمت بارگذاری می شود
1. ابعاد هنر تلاوت قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1400

10.22034/qer.2022.11006.1121

محمدتقی میرزاجانی؛ محمد قاسمی شوب؛ عیسی علیزاده منامن


2. جایگاه و کارکرد اختلاف قرائات در تفسیر بیان السعاده فی مقامات العباده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1400

10.22034/qer.2022.11210.1125

آمنه امیدی؛ مینا شمخی؛ قاسم بستانی؛ زهرا قاسم نژاد


3. تأملی بر گسترۀ اثرگذاری لهجه‌ها، تنوع صوتی و تنغیم در توسعۀ قرائت قاریان و خوانش متن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1400

10.22034/qer.2022.11415.1128

احمد خالدی؛ مجید معارف؛ محمد علی ایازی؛ مهدی مهریزی