اعضای هیات تحریریه

گروه دبیران

محمدرضا حاج اسماعیلی (استاد علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان)

محمدعلی رضایی اصفهانی (استاد علوم قرآن و حدیث جامعة المصطفی العالمیة)/  /استاد نمونه کشوری در سال 1390

محمد فاکر میبدی (استاد علوم قرآن و حدیث جامعة المصطفی العالمیة)  /استاد نمونه کشوری در سال 1393

محمد مهدی گرجیان (استاد عرفان اسلامی جامعة المصطفی العالمیة)

قاسم بستانی (دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید چمران اهواز)

محمد جنتی‌فر (دانشیار زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد اسلامی قم)

محمدرضا ستوده‌نیا (دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان)

اعضای هیات تحریریه

محمد علی رضایی اصفهانی

علوم قران و حدیث استاد جامعه المصطفی العالمیه

rezaeesfahani.com
rezaeequransc.com
02537110251

محمد فاکر میبدی

علوم قران و حدیث استاد علوم قرآن و حدیث جامعه المصطفی العالمیه

ensani.ir/fa/article/author/24523
m_fakermiu.ac.ir
09121519337

محمد رضا حاج اسماعیلی

علوم قرآن و حدیث استاد علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان

ensani.ir/fa/article/author/72812
m.hajis1yahoo.com
٠٩١٣١١۴٠۵١١

محمد مهدی گرجیان

علوم قرآن و حدیث عرفان و ... استاد عرفان اسلامی جامعه المصطفی

ensani.ir/fa/article/author/27723
mm.gorjianyahoo.com
63629562591

قاسم بستانی

علوم قرآن و حدیث دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید چمران اهواز

ensani.ir/fa/article/author/10433
g.bostaneeyahoo.com

محمد جنتی فر

علوم قرآن و حدیث زبان ادبیات عرب و.. دانشیار زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد اسلامی قم

ensani.ir/fa/article/author/13221
mjanatifaryahoo.com

محمد رضا ستوده نیا

علوم قرآن و حدیث و.. دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان

ltrold.ui.ac.ir/~m.sotudeh/
m.sotudehltr.ui.ac.ir
09133136078

مدیر مسئول

محمد علی رضایی اصفهانی

علوم قرآن و حدیث و.. استاد علوم قرآن و حدیث جامعه المصطفی

rezaeequrancs.jmail.com
02537110251

سردبیر

محمد فاکر میبدی

علوم قرآن و حدیث و.. استاد علوم قرآن و حدیث جامعه المصطفی العالیمه

m_fakermiu.ac.ir
02537110535

دبیر اجرایی

عباس کریمی

دانشجوی دکتری قرآن و مستشرقان جامعه المصطفی

s.fordoeichmail.ir
025371102225

مدیر داخلی

محمد صیادی فردوئی

حقوق لیسانس حقوق و کارشناس نشریات و دبیر اجرایی دو نشریه قرائات 10 شماره و حدیث 4 شماره

sayyadi_mohammadyahoo.com
02537110535