اعضای هیات تحریریه

گروه دبیران

اعضای تحریریه داخلی:


محمدرضا حاج اسماعیلی (استاد علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان)

محمدعلی رضایی اصفهانی (استاد علوم قرآن و حدیث جامعة المصطفی العالمیة)/  /استاد نمونه کشوری در سال 1390

محمد فاکر میبدی (استاد علوم قرآن و حدیث جامعة المصطفی العالمیة)  /استاد نمونه کشوری در سال 1393

محمد مهدی گرجیان (استاد عرفان اسلامی جامعة المصطفی العالمیة)

قاسم بستانی (دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید چمران اهواز)

محمد جنتی‌فر (دانشیار زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد اسلامی قم)

محمدرضا ستوده‌نیا (دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان)


اعضای تحریریه بین المللی:
فرج الله الشاذلی (استاد جامعه الازهر- مصر
محمد امین ماشالی(دانشیار دانشگاه مرمره- استانبول)

 

 

 

 

اعضای هیات تحریریه

محمد علی رضایی اصفهانی

علوم قران و حدیث استاد جامعه المصطفی العالمیه

rezaeesfahani.com
rezaeequransc.com
02537110251


رئیس مجتمع عالی قرآن و حدیث

رئیس مرکز آموزشی امام علی ع

رئیس دفتر قرآن یالمهدی 
و....

محمد فاکر میبدی

علوم قران و حدیث استاد علوم قرآن و حدیث جامعه المصطفی العالمیه

ensani.ir/fa/article/author/24523
m_fakermiu.ac.ir
09121519337


رئیس مدرسه قرآن و علم مجتمع عالی قرآن و حدیث
و...

محمد رضا حاج اسماعیلی

علوم قرآن و حدیث استاد علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان

ensani.ir/fa/article/author/72812
m.hajis1yahoo.com
٠٩١٣١١۴٠۵١١

محمد مهدی گرجیان

مطالعات قرائت قرآن علوم قرآن و حدیث عرفان و ... عضو هیئت علمی جامعه المصطفی
استاد عرفان اسلامی

ensani.ir/fa/article/author/27723
mm.gorjianyahoo.com
63629562591


عضو هیئت علمی و مدیر گروه جامعه المصطفی
اساتید مدعو مجتمع

قاسم بستانی

مطالعات قرائت قران علوم قرآن و حدیث دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید چمران اهواز

ensani.ir/fa/article/author/10433
g.bostaneeyahoo.com


از اساتید برجسته علوم و فنون قرائات

 

محمد جنتی فر

مطالعات قرائت قرآن علوم قرآن و حدیث زبان ادبیات عرب و.. دانشیار زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد اسلامی قم

ensani.ir/fa/article/author/13221
mjanatifaryahoo.com


از اساتید برجسته علوم و فنون قرائات

استاد گروه قرائات مجتمع عالی قرآن و حدیث

محمد رضا ستوده نیا

مطالعات قرائت قرآن علوم قرآن و حدیث و.. دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان

ltrold.ui.ac.ir/~m.sotudeh/
m.sotudehltr.ui.ac.ir
09133136078


از اساتید برجسته حوزه علوم و فنون قرائات

مدیر مسئول

محمد علی رضایی اصفهانی

علوم قرآن و حدیث و.. استاد علوم قرآن و حدیث جامعه المصطفی

rezaeequrancs.jmail.com
02537110251


ایمیل مدیر مسئول rezaee@qurancs.jmail.com

سردبیر

محمد فاکر میبدی

علوم قرآن و حدیث و.. استاد علوم قرآن و حدیث جامعه المصطفی العالیمه

prof.miu.ac.ir/fa/Profile.html?UserID=2712&
m_fakermiu.ac.ir
02537110535


ایمیل سردبیر m_faker@miu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

استاد فرج الله الشاذلی

علوم قرآن -قرائات استاد جامعه الازهر مصر

ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B0%D9%84%D9%8A
pajoohesh.qurangmail.com

استاد محمد امین ماشالی

علوم قرآن قرائات دانشیار دانشگاه مرمره استانبول

moshaf.org/picture/1012/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%91%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%84%DB%8C
pajoohesh.quranyahoo.com
02537110535

دبیر اجرایی

عباس کریمی

علوم قرآن و حدیث و.. دبیر اجرایی گروه علوم و فنون قرائات

abb.karimi.1998gmail.com
02537110225


ایمیل دبیر اجرایی  abb.karimi.1998@gmail.com

دبیر تخصصی

محمد فاکر میبدی

علوم قرآن و حدیث و.. رئیس مدرسه قرآن علوم مجتمع عالی قرآن و علوم

m_fakermiu.ac.ir
02537110535


ایمل استاد فاکر m_faker@miu.ac.ir

دبیر تخصصی افتخاری

محمد امینی تهرانی

علوم قرآن و حدیث و علوم و فنون قرائات مدیر گروه علوم و فنون قرائات
عضو هیئت علمی جامعه المصطفی

amini63chmail.ir
02537110535


مدیر گروه علوم و فنون قرائات amini63@chmail.ir

مدیر داخلی

یدالله رضا نژاد

مدیریت آموزشی کارشناس نشریات معاونت پژوهش مجتمع عالی قرآن و حدیث

pajoohesh.qurangmail.com
02537110535