شماره 17 مجله نوبت پاییز .و زمستان 1400 جهت ویرایش مقالات و صفحه آرایی در دستور کار می باشد