لطفاً فرم تعارض و فرم تعهدنامه(در قسمت راهنمای نویسندگان) توسط نویسنده محترم تکمیل و(عکس آن) همراه با اصل مقاله و فیش واریزی (در قسمت ارسال مقاله) ارسال شود.

لطفاً فرم تعارض و فرم تعهدنامه(در قسمت راهنمای نویسندگان) توسط نویسنده محترم تکمیل و(عکس آن) همراه با اصل مقاله و فیش واریزی (در قسمت ارسال مقاله) ارسال شود.