نکته مهم: نشریه مطالعات قرائت قرآن از "قوانین و اصول کپ" پیروی می کند

نکته مهم: نشریه مطالعات قرائت قرآن از "قوانین و اصول کپ" پیروی می کند