شماره 14 بهار و تابستان 1399 در 20شهریورچاپ شد و در سایت نشریات و ISC شیراز بارگزاری شد.

شماره 14 بهار و تابستان 1399 در 20شهریور چاپ شد و  در سایت نشریات و ISC شیراز بارگزاری  شد