داوران

داوران مطالعات قرائت قرآن 

دکتر محمد رضا ستوده نیا / دانشیار علوم قران و حدیث دانشگاه اصفهان

دکتر کریم پارچه باف دولتی/ استایار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم تهران

دکتر محمد رضا حاج اسماعیلی / استاد تمام علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان

دکتر قاسم بستانی/ دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه اهواز

دکتر سید علی میرداماد/ استادیار موسسه پژوهشی امام خمینی قم

استاد محمد جنتی فر / دانشیار زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد اسلامی قم

استاد سید مجتبی رضوی/ دانش آموخته ارشد علوم و فنون قرائات جامعه المصطفی/ هندوستان

استاد محمد افضل ایمانی/دانش آموخته ارشد علوم و فنون قرائات جامعه المصطفی/ هندوستان

استاد صادق رحیمی/دانش آموخته ارشد علوم و فنون قرائات جامعه المصطفی/ پاکستان

استاد سید مهدی موسوی/دانش آموخته ارشد علوم و فنون قرائات جامعه المصطفی/ افغانستان

استاد جنت حسین شاه/ دانش آموخته ارشد علوم و فنون قرائات جامعه المصطفی/ پاکستان

دکتر محمد علی رضایی اصفهانی/ استاد تمام و عضو هیئت علمی جامعه المصطفی

دکتر محمد فاکر میبدی / استاد تمام و عضو هیئت علمی جامعه المصطفی

 دکتر محمد مهدی گرجیان / استاد  تمام عرفان اسلامی و... جامعه المصطفی

دکتر محمد صادق یوسفی مقدم/ هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

استاد محمد رضا شهیدی پور / استادیار و هیئت علمی جامعه المصطفی/ از اساتید برجسته کشوری در حوزه قرائت قرآن

دکتر محمدامینی تهرانی / استادیار جامعه المصطفی العالمیه

استاد محمد حسین محمدی / استادیار و هیئت علمی جامعه المصطفی

استاد عباس الهی / استادیار و هیئت علمی جامعه المصطفی

استاد علی علیزاده /استاد همکار گروه علوم و فنون قرائات و دانش آموخته ارشد علوم و فنون قرائات جامعه المصطفی

دکترمحمد جواد اسکندرلو/ دانشیار و هیئت علمی جامعه المصطفی

و..............