داوران

داوران داخلی  و خارجی مطالعات قرائت قرآن 

 

داوران داخلی نشریه:

 در شهر قم:

 1. استاد محمد فاکر میبدی استاد تمام و هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه (رئیس مدرسه قران و علوم و سردبیر مجله)

 2. دکتر محمد علی رضایی اصفهانی/ استاد تمام و عضو هیئت علمی جامعه المصطفی(مدیر مسئول مجله و رئیس مجتمع عالی قرآن و حدیث)

 3. استاد محمدرضا شهیدی پور استادیار و هیئت علمی گروه علوم و فنون قرائات جامعة المصطفی العالمیة (از اساتید برجسته کشوری در حوزه قرائت قرآن)       

 4. دکتر محمد امینی تهرانی هیئت علمی و استادیار جامعة المصطفی العالمیة (مدیر گروه علوم و فنون قرائات)                   

 5. استاد سعید رحیمی دانش آموخته دکتری تفسیر تطبیقی جامعه المصطفی العالمیه              

 6. استاد علی علیزاده سیاهگورابی استاد همکارگروه علوم و فنون قرائات جامعه المصطفی العالمیه    

 7. استاد سیدمجتبی اختر رضوی  استاد همکارگروه علوم و فنون قرائات جامعه المصطفی العالمیه

 8. استاد محمد بابائی استاد همکارگروه علوم و فنون قرائات جامعه المصطفی العالمیه
 9. دکتر سید علی میرداماد/ استادیار موسسه پژوهشی امام خمینی 

 10. استاد محمد جنتی فر / دانشیار زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد اسلامی  

 11.  دکتر محمد مهدی گرجیان / استاد تمام عرفان اسلامی و... جامعه المصطفی 

 12. دکتر محمد صادق یوسفی مقدم/ هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 

 13.  استاد محمد حسین محمدی / استادیار و هیئت علمی جامعه المصطفی 

 14. استاد عباس الهی / استادیار و هیئت علمی جامعه المصطفی 

 15. دکترمحمد جواد اسکندرلو/ دانشیار و هیئت علمی جامعه المصطفی

  خارج از شهر قم:

 16. دکتر محمد رضا ستوده نیا / دانشیار علوم قران و حدیث دانشگاه اصفهان (از شهر اصفهان) 

 17. دکتر محمد رضا حاج اسماعیلی / استاد تمام علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان(از شهر اصفهان)  

 18. دکتر قاسم بستانی/ دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه اهواز(از شهر اهواز)

 19. دکتر کریم پارچه باف دولتی  استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم  (از شهر تهران) 

              

 ارزیابان خارجی مقالات

 1. استاد سیدجنت حسین شاه  دانش آموخته سطح چهار علوم و فنون قرائات جامعه المصطفی العالمیه (ازکشورپاکستان)

 2. استاد ماهرعلی قاضی دانش آموخته سطح چهار علوم و فنون قرائات جامعه المصطفی العالمیه (ازکشورهند)

 3. استاد محمد صادق رحیمی دانش آموخته سطح چهار علوم و فنون قرائات جامعه المصطفی العالمیه (ازکشورافغانستان)  

 4. استاد محمد یونس دانش آموخته سطح چهار علوم و فنون قرائات جامعه المصطفی العالمیه (ازکشوربنگلادش)

 5. استاد محمد افضل ایمانی دانش آموخته ارشد علوم و فنون قرائات جامعه المصطفی (از کشور هندوستان)

 6. استاد سید مهدی موسوی دانش آموخته ارشد علوم و فنون قرائات جامعه المصطفی (از افغانستان)

 7. استاد محمد باقر ایلیا رضوی دانش آموخته سطح چهارعلوم و فنون قرائات جامعه المصطفی (از کشور هندوستان)