دیدگاه زمخشری در مورد قرائات

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

2 دانشیار پژوهشگاه فرهنگ ومعارف اسلامی

چکیده

تفسیر ادبی قرآن بر مؤلفه­های بسیاری بنا نهاده شده که از جمله آنها، اهتمام به طرح و بررسی قرائت­های مختلف قرآن است. بر این اساس، تفسیر کشاف زمخشری نیز ـ به عنوان یکی از تفاسیر ادبی قرآن ـ طرح و بررسی گونه­های مختلف قرائات را مورد اهتمام قرار داده و از این ظرفیت در جهت بیان اندیشه­های اعتزالی خود نیز بهره برده است. این جستار، با روشی توصیفی ـ تحلیلی مسئله قرائات را در تفسیر کشّاف بررسی کرده است، نتیجه آنکه: زمخشری در قبال قرائات رویکردهای مختلفی در پیش گرفته است که عبارت­اند از: «استفاده از اختلاف قرائت برای غنابخشی به تفسیر»، «شرح تفاوت­های لغوی قرائات مختلف آیه»، «استخدام قرائت در ترجیح وجوه تفسیری آیه» و «ترجیح و ارزش­گذاری قرائات». او برای ارزش­گذاری و گزینش قرائت­ها معیارهایی چون: «بلوغ معنایی»، «تناسب معنوی»، «قوت معنا و زیبایی لفظ» و «قواعد علم نحو» را به کار بسته است. با این حال، اصل مسئله طرحِ گسترده قرائت‌های مختلف از یک آیه، با آسیب­هایی چون اعتباربخشی به قرائت­های نامعتبر، تزلزل متن، تحریف معنوی قرآن و تحیر مخاطب مواجه است و نقطه منفی در تفسیر قرآن به شمار می­آید. از این رو، اولین گام مفسر برای فهم مفاد آیات، باید تحقیق از قرائت صحیح آیات باشد تا زیربنای تفسیر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Zamakhshari’s Views on Modes of Readings

نویسندگان [English]

  • seyyed Ebrahim Mortazavi 1
  • Sayyid Mahmoud Tayeb Husayni 2
1 استاد دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
2 Associate Professor at the Research Center of Islamic Culture and Sciences (tayebh@rihu.ac.ir).
چکیده [English]

 
Abstract
Literary exegesis of the Qurʾān is based on many components, among them the attempt to evaluate and study different Qurʾānic readings. Accordingly, Zamakhsharī’s Tafsīr al-Kashshāf, as one of the literary exegeses of the Qurʾān, has also focused on the evaluation and study of different types of readings and has used this as a means to express its Muʿtazilī ideas. This essay examines the question of variant readings in Tafsīr al-Kashshāf by employing a descriptive-analytic method. The result shows that Zamakhsharī has taken different approaches to variant readings, such as: ‘using the variant readings to enrich his exegesis’, ‘explaining the lexical differences between the different readings of a verse’, ‘employing a variant reading to further his preference of interpretation of a verse’, and ‘appraising and evaluating the different readings’. The criteria he has used for evaluating and selecting readings include: ‘semantic maturity’, ‘spiritual symmetry’, ‘strength of meaning and beauty of expression’, and ‘rules of syntax’. However, the fundamental issue of the widespread variance of readings of a single verse, with arising problems such as accreditation of invalid readings, textual instability, distortions of meaning in the Qurʾān and confounding the audience, is considered a negative point in the Qurʾānic exegesis. Therefore, the first step for the exegete to understand the meaning of the verses is to establish the correct reading of the verses in order to use it as the basis of his exegesis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Variant readings
  • Zamakhsharī
  • Tafsīr al-Kashshāf
  • literary exegesis
  • preferred mode of readings
  • origins of readings