درباره نشریه

1. شماره 14 مجله در تاریخ 99/6/20چاپ شد و در سامانه نشریات و isc بارگزاری شد.

2. مجله مطابق آیین نامه جدید وزارت علوم می باشد و دو فصلنامه علمی شده است

3.به منظور ایجاد و گسترش همفکری و همکاری‌های پژوهشی فی مابین، تفاهم نامه همکاری مابین  مجله علمی  مطالعات قرائت قرآن  و انجمن قرآن پژوهی حوزه های علمیه مورخ 98/09/01تنظیم و ثبت گردید.تفاهم نامه در قسمت پایین صفحه قابل مشاهده می‌باشد

 4.مجله تا کنون تاخیر نداشته است

5.دارای امتیاز ISC می باشد

6.تمامی مقالات در سمیم بررسی می شود و مجله از قوانین کپ رعایت می کند

 

تفاهم نامه همکاری مابین  مجله علمی  مطالعات قرائت قرآن  و انجمن قرآن پژوهی حوزه های علمیه