درباره نشریه

1. انتشار به صورت دو قصلنامه است/ زبان انتشار فارسی است/سال شروع انتشار 1392 می باشد/ مقالات به صورت پی دی اف بارگذاری می شود.

2. مجله مطابق آیین نامه جدید وزارت علوم می باشد و دو فصلنامه علمی شده است و رتبه ب را دریفا کرده است.

3.به منظور ایجاد و گسترش همفکری و همکاری‌های پژوهشی فی مابین، تفاهم نامه همکاری مابین  مجله علمی  مطالعات قرائت قرآن  و انجمن قرآن پژوهی حوزه های علمیه مورخ 98/09/01تنظیم و ثبت گردید.تفاهم نامه در قسمت پایین صفحه قابل مشاهده می‌باشد

 4.مجله تا کنون تاخیر نداشته است

5.دارای امتیاز ISC می باشد

6.تمامی مقالات در سمیم بررسی می شود و مجله از قوانین کپ رعایت می کند

 

تفاهم نامه همکاری مابین  مجله علمی  مطالعات قرائت قرآن  و انجمن قرآن پژوهی حوزه های علمیه