پرسش‌های متداول

محورهای کلی پذیرش مقالات در نشریه چیست؟

1. بررسی و تحلیل مبانی و اصول قرائات؛


2. بررسی تطبیقی دانش قرائت با دانش‌های تفسیر، ادبیات، بلاغت، فقه، وقف و ابتدا و... ؛


3. تحلیل ساختاری قرائت‌های مشهور؛


4. تاریخ قرائات؛ توجیه قرائات؛ و....