وقف و ابتداء در حروف مقطعه بر اساس مصاحف امیری و مرکز طبع و نشر

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه پژوهشی مطالعات قرآنی برهان

2 سطح چهار رشته علوم وفنون قرائات المصطفی العالمیه

چکیده

در مورد دانش وقف و ابتدا از قرون نخست کتب زیادی نوشته شده و در آن‌ها به اظهار نظر در خصوص مبانی و مواضع وقف و ابتدا پرداخته شده است؛ اما بررسی تطبیقی بین دیدگاه‌های عالمان در این موضوع کمتر صورت گرفته است، به خصوص تطبیق بین دیدگاه‌های عالمان شیعه و سنی تقریباً مورد غفلت می‌باشد. این تطبیق می‌تواند به نوعی نشانگر و القاکننده معانی دقیق قرآن کریم باشد، وضعیت علایم را بررسی کند و راهنمایی برای قاری قرآن کریم در قرائت صحیح باشد. در این پژوهش، نظر شیخ محمدعلی خلف الحسینی که یکی از علمای برجسته الازهر در حوزه وقف و ابتدا می‌باشد به شکل تطبیقی با نظر گروه محققان مرکز طبع و نشر قرآن کریم در موضوع «وقف و ابتدای حروف مقطعه در قرآن کریم» بررسی شده است.
روش تحقیق در نوشتار حاضر روش کتابخانه‌ای است که دیدگاه‌ها به صورت توصیفی ارائه و سپس تحلیل می‌گردند. این بررسی در تمامی ده موردی که حروف مقطّعه در قرآن کریم جزء آیه می‌باشند و علامت وقف دارند دو مصحف امیری و مرکز طبع و نشر با یک‌دیگر اختلاف دارند و هرکدام از آن‌ها از یک علامت مشترک در این مواضع استفاده نموده‌اند. علامت مصحف امیری در این مواضع «ج» و علامت مصحف مرکز طبع و نشر «قلی» می‌باشد، که این مسأله اهمّیّت پژوهش در این زمینه را دو چندان می‌کند. در این مورد بعد از بررسی و مقایسه و تحلیل نظرات مشخص گردید که دیدگاه مصحف امیری در موردعلامت‌گزاری وقف «جائز» به وسیله علامت «ج»، صحیح‌تر و به قول تفسیری «ارجح» نزدیک‌تر می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A COMPARATIVE STUDY OF WAQF AND IBTIDA’ OF HURUF AL-MUQATTAA (RECITATION OF THE MYSTERIOUS LETTERS) BASED ON THE MUS’HAF OF AMIRI AND MUS’HAF OF THE CENTER FOR THE PUBLICATION OF THE HOLY QUR'AN

نویسندگان [English]

 • Karim Parchebaf Dolati 1
 • Seyyed Mahdi Mousavi 2
1 Faculty Member of Quranic Studies Department of Borhan (kdowlati@gmail.com)
2 A Student in the 4th Level of the Recitation Branch
چکیده [English]

Abstract
There have been many books on Waqf and Ibtida’ (Pause and begning) since the earliest centuries, commenting on the basics and positions of Waqf at Ibtida’, but there has been little comparative study of the views of scholars on this subject, especially the comparison between the views of the Shiite and Sunnis scholars were almost neglected.
This application can be a marker and inducer of the exact meanings of the Holy Qur'an, examine the status of the symptoms, and provide guidance for the Qur'an's reciter in correct way. In this study it has been examined in a comparative manner the opinion of Sheikh Muhammad Ali Khalaf al-Huseini, one of the prominent scholars in Al-Azhar University with the group of scholars of the Islamic Center for the Publication of the Holy Qur'an on the subject ‘waqf and ibtida’ of hurūf al-muqaṭṭaā in the Holy Quran".
The research method in this article is a library method in which views are presented descriptively and then analyzed. The study in all ten cases where hurūf al-muqaṭṭaā in the Holy Qur'an are part of the verse and showed with the sign of waqf  indicates that the two Mus’hafs of Amiri and that of the Center for the Publication of the Holay Quran are different where each has used only a common sign in these positions. The sign of Mus’haf of Amiri in these positions is "ج" and the sign of Mus’haf of the Center for the Publication of the Holay Quran is "قلی", which doubles the importance of research in this field.
 In this case, after examining, comparing and analyzing the views, it was found that Mus’haf of Amiri's view of waqf sign meaning "جائز" with the "ج" sign is more accurate and closer to the interpretational term arjah meaning preferred.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: The Quran
 • Waqf (Pause)
 • Ibtida’ (begining)
 • Khalaf al-Husseini
 • the Center for the Publication of the Holay Quran
 • Mus’haf of Amiri
 • hurūf al-muqaṭṭaā (mysterious letters)
دوره 7، شماره 13
سال هفتم، شماره سیزدهم، پاییز و زمستان 1398
پاییز و زمستان 1398
صفحه 193-212
 • تاریخ دریافت: 16 تیر 1398
 • تاریخ بازنگری: 23 مهر 1398
 • تاریخ پذیرش: 29 آبان 1398