دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1398، صفحه 11-252 (سال هفتم، شماره سیزدهم، پاییز و زمستان 1398) 
7. گونه‌شناسی قرائات منسوب به معصومین

صفحه 127-146

10.22034/qer.2019.3736

مرتضی یعقوبخانی؛ لیلا اکرادلو؛ محسن خوشفر


8. نقش دانش مفردات در تلاوت اقرایی

صفحه 147-164

10.22034/qer.2019.3733

مجید صادقی مزیدی؛ حمید فرحناکی بوشهری


9. راهکارهای علمی رفع اختلاف قرائات

صفحه 165-192

10.22034/qer.2019.3734

احمد صادقیان؛ محمد جوادکارشناسی ارشد علوم قر یزدی؛ عبدالحمید نوردی