دوره و شماره: دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1400، صفحه 9-330 (سال نهم، شماره شانزدهم، بهار و تابستان 1400 ش) 
8. مصاحف امصار در دیدگاه دانشمندان فریقین

صفحه 188-216

ابرارحسین گلگتی؛ محمد رضا شهیدی‌پور؛ کریم پارچه باف دولتی


9. تحلیل استناد معتزله به قرائات شاذ

صفحه 217-244

عبدالله جبرئیلی جلودار؛ سید مجتبی اختر رضوی؛ سید محمود عالمی


10. مبانی قرائی در تفسیر التبیان شیخ طوسی

صفحه 245-267

محمد شفیع دار؛ محمد امینی تهرانی


شماره‌های پیشین نشریه

سال نهم، شماره هفدهم، پاییز و زمستان 1400
سال نهم، شماره شانزدهم، بهار و تابستان 1400 ش