دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1396، صفحه 11-153 (مطالعات قرائت قرآن دوفصل‌نامه علمی ـ ترویجی سال پنجم، شماره نهم، پاییز و زمستان 1396 صاحب امتیاز: جامعة المصطفی العالمیة محل انتشار: مجتمع آموزش عالی امام خمینی مدیر مسئول: محمدعلی رضایی اصفهانی سردبیر: محمد فاکر میبدی)