دوره و شماره: دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1399، صفحه 11-314 (دوفصل‌نامه علمی سال هشتم، شماره چهاردهم، بهار و تابستان 1399 ) 
5. بررسی قرائت ابی بن کعب

صفحه 119-146

10.22034/qer.2020.4664

محسن رجبی قدسی؛ فرزانه اکبرپناه بیلندی؛ مرتضی حاتمی‌نسب


6. نقش اجتهاد در اختلاف قرائات با تأکید بر دیدگاه آیت الله معرفت

صفحه 147-168

10.22034/qer.2020.4665

سید محمدحسن جواهری؛ نسیم سادات مرتضوی؛ الهام حیدر پور


شماره‌های پیشین نشریه

سال هشتم، شماره پانزدهم، پاییز و زمستان 1399
دوفصل‌نامه علمی سال هشتم، شماره چهاردهم، بهار و تابستان 1399