دوره و شماره: دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1399، صفحه 9-286 (سال هشتم، شماره پانزدهم، پاییز و زمستان 1399) 
8. بررسی قواعد احتجاج در قرائات در آثار دانشمندان اسلامی

صفحه 185-204

10.22034/qer.2021.5444

محمد امینی تهرانی؛ محمد افضل ایمانی؛ محمدرضا شهیدی‌پور


شماره‌های پیشین نشریه

سال هشتم، شماره پانزدهم، پاییز و زمستان 1399
دوفصل‌نامه علمی سال هشتم، شماره چهاردهم، بهار و تابستان 1399