دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 11-168 (سال اول، شماره اول، پاییز و زمستان 1392)